O obci Horné Zelenice

Poloha: Obec leží v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na nive medzi Váhom a Dudváhom. Nachádza sa 7 km na juhozápad od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1244

Vývoj názvu obce: r. 1244 Zela, r. 1773 Felső – Zéla, Ober Zelenitz, Horne Zelenicze, r. 1920 Horné Zelenice. V rokoch 1980-1990 boli obce Horné Zelenice a Dolné Zelenice zlúčené do jednej obce Zelenice.

História obce: Prvými známymi majiteľmi obce boli v roku 1244 Hunt-Poznanovci. Od roku 1400 patrila obec hlohovskému panstvu a neskôr bola v rukách postupne viacerých zemepanských rodov – Sipekyovci, Rudnyovci, Zayovci, Ocskayovci, Brunswickovci a iní. Na prelome 18. a 19. storočia sa stala obec významným centrom evanjelickej náboženskej a kultúrnej obce, ktorá sa stala akousi spádovou oblasťou aj pre celý región. Dokonca hlohovský evanjelický zbor sa stal fíliou hornozelenickej matkocirkvi. Silné evanjelické zázemie obce sprevádza celý jej vývoj slovenskými dejinami. Neďaleko Horných Zeleníc v Bereseku boli v revolučnom roku 1848 popravení dvaja dobrovoľníci Hurbanovho vojska Viliam Šulek a Karol Holuby. Pochovával ich hornozelenický farár Karol Adamiš. Blízka poloha pri rieke Váh spôsobovala, že obec často zasiahli ničivé povodne.


 
  Poštová adresa
Obecný úrad Horné Zelenice
Horné Zelenice č. 14
920 52 Siladice
 
  Kontakt
Starosta: Mgr. Viera Darivčaková

tel.: 033 7445259
email: hzhornezelenice@gmail.com
web:
http://horne.zelenice.sk