O obci Ratkovce

Poloha obce: Obec leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny pri dotyku so širokou nivou Dudváhu a Váhu. Obec leží 9 km severozápadne od Hlohovca.

Prvá písomná zmienka: z roku 1388

Vývin názvu obce: r. 1388 Ratkolch, r. 1773 Rattkocz, Rattkowetz, Rattkowcte, r. 1873 Ratkóc, r. 1920 Ratkovce. V rozmedzí rokov 1974 – 1990 bola obec pričlenená k obci Žlkovce

História: Z územia obce sú známe archeologické nálezy, ktoré dokladajú prítomnosť neolitických kultúru, osídlenia z mladšej doby bronzovej, staršej doby železnej a prítomné tu bolo aj veľkomoravské osídlenie. Obec sa pri prvej písomnej zmienke spomína ako príslušenstvo čachtického panstva. V nasledujúcom období bola obec majetkom trnavskej fary a neskôr trnavskej kapituly. V čase tureckého obliehania sa na území obce zdržiavali Turci, čo dokladujú aj nálezy z hrobových miest. Obec viackrát postihli choroby, požiare a povodne (najväčšia v roku 1813).

 
  Poštová adresa
Obecný úrad Ratkovce
Ratkovce č. 97
920 42 Červeník
 
  Kontakt

Starosta: Ing. Martin Červenka

tel.: 033 74 34176, 0917 999 038
email: ouratkovce@ratkovce.sk
web: www.ratkovce.sk