Zobraziť Skyť viac informácií

„Matka príroda“ si pre návštevníka okresu Hlohovec pripravila skutočne zaujímavé zážitky. Navzdory malej rozlohe okresu a vďaka jeho jedinečnej polohe medzi troma geomorfologicky odlišnými celkami ponúka „Príroda“ nespočetné možnosti ako využiť voľný čas.

Zo severu do okresu zasahujú najjužnejšie výbežky Považského Inovca – Inovecké predhorie. Z juhovýchodu do záujmového územia vstupuje Nitrianska pahorkatina. Myslenú os okresu severo-južným smerom vytvára rieka Váh. Rozdielnosť týchto celkov umožnila vznik nádherných lokalít, ktorých krásu môže návštevník obdivovať celoročne.

Najnižší bod okresu leží v nadmorskej výške 128 m n. m., v mieste kde rieka Váh opúšťa hranicu okresu a vteká na územie okresu Galanta. Najvyšší bod predstavuje Holý vrch (432 m n. m.) v Považskom Inovci.

Dominantným prvkom nížinnej krajiny okresu je kultúrna step, doplnená lúkami a zvyškami lesov ovplyvnených človekom. Najviac zastúpenými pôdami sú úrodné hnedozeme.

Na Inoveckom predhorí a Nitrianskej pahorkatine sa návštevník najčastejšie ocitne v dubovo-hrabových lesoch, Dolnovážsku nivu pozdĺž vodných tokov zasa pokrývajú vŕbovo-topoľové lužné lesy, ojedinele pôvodné jaseňovo-dubovo-brestové lesy.

Záujmové územie patrí do teplej oblasti Slovenska s miernou zimou a teplým letom. V priebehu roka minimum relatívnej vlhkosti pripadá na apríl a maximum na december. Ročný úhrn zrážok je 619 mm. V zime utvárajú tuhé zrážky snehovú pokrývku, ktorá nemá trvalý ráz. Prevládajúci smer vetra za rok je severný a severozápadný a jemu zodpovedajúci opačný vietor od juhovýchodu (Tassy, 1968).

Najvýznamnejším vodným tokom územia je najdlhšia slovenská rieka – Váh. Reguláciou Váhu v rámci Vážskej vodnej kaskády došlo k vybudovaniu protipovodňovej ochrany a sekundárne k využitiu pôvodne inundačných plôch na krátkodobú rekreáciu. Hrádze pozdĺž koryta predstavujú severo-južné trasy, umožňujúce bezpečný a nerušený zážitok z cestovania po západnom - rovinatom a východnom svahovitom teréne s väzbami na okolité regióny Považia. Stále vodné plochy zastupujú početné štrkoviská v rôznom stupni sukcesie.

Tematicky rovnaké lokality okresu spájajú vytvorené tematické trasy. Pre dobrodruhov obľubujúcich tradičné putovanie bez navigácie GPS je vytvorená brožúra náučného chodníka Dolnovážskou nivou na Inovecké predhorie.

Bohatá škála záujmových bodov ponúka každému ekológovi, turistovi, športovcovi, fotografovi, či vodákovi naplánovať mnoho nezabudnuteľných výletov za prírodnými krásami územia. Návštevníci okresu Hlohovec by však z chránených území určite nemali opomenúť najvýznamnejšiu xerotermnú prírodnú rezerváciu okolia (Sedliská) a chránené areály v lužných lesoch Váhu (Malé Vážky a Dedova jama).