Zobraziť Skyť viac informácií

Región Hlohovec sa môže pochváliť viacerými pamiatkami rôzneho charakteru. Je však zrejmé, že tento kraj, podobne ako celé Slovensko, si veľmi zakladá na kresťanskej tradícií, preto najviac pamiatok v obciach je cirkevného charakteru. Dominantou každej z obcí je kostol, ba niektoré majú kostoly dva (katolícka a evanjelický). Systém cirkevných pamiatok reprezentujú viaceré zvonice, kaplnky, zaujímavé historické cintoríny (spomeňme napríklad najstaršiu barokovú kalváriu na Slovensku, ktorá je umiestnená na hlohovskom cintoríne) a veľké množstvo prícestných sôch, krížov a Božích múk, ktoré sprevádzali pútnikov a pocestných pri premiestňovaní sa krajom. To, že obce boli v minulosti vo vlastníctve rôznych panovníckych a zemepanských rodov dokladujú viaceré kaštiele, kúrie a zemianske a pánske domy. Z tých najpozoruhodnejších treba spomenúť renesančný kaštieľ Kaplath v Koplotovciach, zrekonštruovaný kaštieľ v Sasinkove, kaštieľ v Horných Otrokovciach s historickou záhradou a parkom, galanovský kaštieľ (Dolné Trhovište) či kaštieľ v Hornom Trhovišti. Výrazný doklad rozvoja regiónu dokumentujú niektoré doteraz zachované technické pamiatky. Medzi najzaujímavejšie a najreprezentatívnejšie pre región patria napríklad historická budova železničnej stanice v Leopoldove, drevené koly vo Váhu upozorňujúce, že cez rieku kedysi viedol stredoveký drevený most postavený už v 14. storočí a mnohé iné, ktoré upozorňujú napríklad na silnú tradíciu tehliarstva, pivovarníctva, vinohradníctva i mlynárstva. Málo poznaná a do istej miery tabuizovaná je v regióne téma židovstva. Židovské pamiatky, najmä cintoríny, ale aj kaplnka a pamätník, tvoria významnú sieť miest po celom okrese. Na záver, no nie na poslednom mieste pripomíname viaceré dominanty, kultúrne pamiatky a v istom zmysle slovenské, ba i stredoeurópske skvosty. Ak prichádzame do mesta Hlohovec, tak jeho panorámu z každej strany zdobí neprehliadnuteľný objekt. Je to Hlohovský zámok, ktorý bol prebudovaný zo staršieho hradu a svoju súčasnú podobu dostal v 18. storočí. Bol sídlom všetkých panovníkov a majiteľov hlohovského panstva až do roku 1945. Ďalším významným pamiatkovým bodom je františkánsky kláštor s Kostolom Všetkých svätých – od svojho vzniku bol kultúrnym, spoločenským, náboženským, duchovným i politickým centrom nielen mesta, ale aj širšieho okolia. Objekt európskeho významu máme v budove Empírového divadla z roku 1802. Je to najstaršie fungujúce šľachtické divadlo v strednej Európe. V blízkom Leopoldova zas nájdeme unikátnu protitureckú pevnosť z druhej polovice 17. storočia, ktorá dnes funguje ako väznica. Množstvo pamiatkových a zaujímavých objektov v okrese dokladá jeho bohatú a zaujímavú históriu. Pozorným vnímaním odkazu týchto nemých svedkov môžeme hlbšie preniknúť do historických súvislostí kraja a byť prítomný na spoznávaní jeho atmosféry.